En weer krijgen de incassobureau’s de schuld! Onmogelijk, een incassobureau dient zich aan de wet te houden. Terwijl het anders is:

Het grootste malafide incassobureau van Nederland is CJIB, de overheid heeft boter op het hoofd!

De grootste schuldenveroorzaker van Nederland is de overheid, CJIB en Belastingdienst kunnen onbeperkt boetes en verhogingen opleggen. De overheid heeft boter op het hoofd!

Malafide incassobureaus moeten aangepakt worden volgens diverse politiek partijen.

http://www.rtlnieuws.nl/nederland/meerderheid-kamer-ziet-wel-wat-strengere-aanpak-foute-incassobureaus

Maar kijkt de Tweede kamer wel verder? Elk incassobureau moet zich sinds 2012 aan de incassowet houden met vastgestelde tarieven. Alleen het incassobureau van de overheid, die lapt alle regels aan zijn laars. Hoe werkt het CJIB?

U heeft een boete van € 75,- Indien u niet betaald, dan kan de factuur verdubbeld worden!!! Betaald u alsnog niet dan wordt de verdubbeling, weer verdubbeld! Dus u komt in een situatie terecht, dat u het steeds moeilijker kan betalen.  Deze vordering kan oneindig doorlopen, zodat het niet meer te betalen is.

https://www.cjib.nl/Onderwerpen/Boete-voor-een-verkeersovertreding-Wahv/Aanmaning-voor-een-verkeersboete/

Aanmaning voor een verkeersboete

Betaalt u het volledige bedrag van de boete, inclusief administratiekosten, niet op tijd of niet onder vermelding van het juiste kenmerk, dan ontvangt u maximaal twee keer een aanmaning.

Verhogingen van 50 en 100 procent

Op de aanmaningen wordt het bedrag van de opgelegde sanctie met een wettelijk vastgesteld percentage verhoogd:
– Op de eerste aanmaning wordt het bedrag van de opgelegde sanctie verhoogd met 50 procent.
– Op de tweede aanmaning wordt het bedrag van de opgelegde sanctie en de eerste verhoging verhoogd met 100 procent.

Rekenvoorbeeld
SITUATIE U MOET BETALEN
U hebt een boete gekregen van € 50,- (excl. administratiekosten) € 50
Betaalt u niet, ontvangt u een aanmaning met een verhoging van 50 procent (€50,- + € 25,-) € 75
Betaalt u niet, dan krijgt u een tweede aanmaning met een verhoging van 100% op het bedrag van de opgelegde sanctie en het bedrag van de eerste verhoging (€75,- +
€75,-).
€ 150

Een Incassobureau dient zich aan regels te houden met maximale tarieven, over een vordering van 1 miljoen of meer mag ene incassobureau, slechts 6775,- rekenen. CJIB mag 500% rekenen! Dat is dus een malafide incassobureau. Tevens hoeft CJIB geen vonnis kosten voor te schieten als griffierecht en juridische kosten dit wordt allemaal betaald door de overheid.

De rijdende rechter is ook tegen het malafide incassobureau CJIB, hier in het filmpje doet hij zijn beklag:

  Antwoord Kamervragen afbetalingsregelingen CJIB

Bron: Kamervragen

08/02/2015 18:44 uur

NAAR AANLEIDING VAN EEN UITZENDING VAN DE RIJDENDE RECHTER HEEFT HET KAMERLID RECOURT (PVDA) KAMERVRAGEN INGEDIEND OVER DE MOGELIJKHEID VAN AFBETALINGSREGELINGEN DOOR HET CJIB. LEES HIER DE ANTWOORDEN.

Vraag 1 
Kent u het bericht «Rijdende rechter gaat los op CJIB» en het daarin vertoonde fragment uit de tv-uitzending van De Rijdende Rechter?

Antwoord 1 
Ja.

Vraag 2, 3, 5 en 6
Wat is uw opvatting over het in bovengenoemd bericht opgenomen citaat: «Het CJIB maakt de levens kapot van normale, de wet respecterende burgers. Zij werken, ze doen hun best, maken dan even een foutje en voila: hun hele leven ligt overhoop»? Herkent u deze rol van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Acht u het mogelijk dat in voorkomende gevallen de wijze waarop niet tijdig betaalde boetes worden verhoogd en de wijze waarop het CJIB die boetes moet innen, kan bijdragen aan het in financiële problemen brengen van burgers die wel willen maar niet tijdig kunnen betalen? Zo ja, deelt u dan de mening dat voorzien moet worden in betere betalingsregelingen met het CJIB en dat dit ook zo spoedig mogelijk moet gebeuren? Zo nee, waarom niet?

Wat is de stand van zaken van het door u gestarte onderzoek naar de vraag of en zo ja hoe een (meer generieke) vorm van termijnbetaling kan bijdragen aan het zoveel mogelijk voorkomen van betalingsproblemen als gevolg van (een opeenstapeling van) boetes? Wat zijn de conclusies uit dit onderzoek? Hoe en op welke termijn gaat u ervoor zorgen dat het betalingsbeleid van het CJIB wordt aangepast?

Moet uit de bijlage bij de brief over de agenda voortgang maatregelen schuldenbeleid worden opgemaakt dat het pas uiterlijk in 2016 mogelijk wordt om verkeersboetes van 225 euro en hoger gespreid te betalen? Zo ja, waarom duurt dat nog zo lang? Zo nee, hoe moet dat dan wel gelezen worden?

Antwoord 2, 3, 5 en 6 
Het CJIB is onder andere verantwoordelijk voor de inning van financiële sancties. Het CJIB voert deze taak uit conform de huidige wet- en regelgeving. Hierbij hoort ook het van rechtswege verhogen van de sanctie indien de burger niet binnen de daarvoor geldende termijn een boete heeft betaald. Zoals de Minister en ik eerder inonze brief van 1 juli 2014 hebben aangegeven, is het uitgangspunt dat alle boetes moeten worden betaald. De inning moet echter ook maatschappelijk verantwoord plaatsvinden met, waar nodig en mogelijk, oog voor de financiële situatie van betrokkene. Ik heb geconstateerd dat de bestaande mogelijkheden om een regeling voor een beschikking te treffen te beperkt is in het kader van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Om die reden hebben de Minister en ik onderzoek gedaan naar de vraag of en zo ja, hoe een (meer generieke) vorm van termijnbetaling kan bijdragen aan het zoveel mogelijk voorkomen van betalingsproblemen als gevolg van (een opeenstapeling van) boetes. Zoals ik in mijn brief van 20 november jl. heb gemeld, laat het onderzoek zien dat burgers behoefte hebben om Wahv-beschikkingen in termijnen te betalen. Dit geldt vooral voor Wahv-beschikkingen van 225 euro of hoger. Om die reden wordt het mogelijk gemaakt om Wahv-beschikkingen van 225 euro en hoger in termijnen te betalen. De hoogte van dit bedrag is gelijk aan het bedrag dat in het Wetboek van Strafrecht wordt gehanteerd voor het toestaan van termijnbetalingen.

Ik deel uw mening dat het wenselijk is deze maatregel zo spoedig mogelijk te implementeren. Een daartoe strekkende grondslag voor deze maatregel wordt opgenomen in het wetsvoorstel herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen dat op dit moment aanhangig is bij uw Kamer. Ik streef naar implementatie in 2015. Het moment van invoering van de maatregel is echter afhankelijk van de totstandkoming van dit wetsvoorstel en van de benodigde aanpassingen in de uitvoeringspraktijk.

Naar verwachting zal deze generieke mogelijkheid voor gespreide betaling van de hogere verkeersboetes een bijdrage leveren aan het voorkomen van betalingsproblemen. Tot het zover is, is er voor een beperkte groep personen die hun boete wel wil, maar niet in een keer kan betalen en bij wie de inzet van dwangmiddelen (zoals gijzeling) zou leiden tot evident onredelijke situaties, bij het CJIB een voorziening getroffen. Deze voorziening is reeds aangekondigd in de eerdergenoemde brief van 1 juli 2014. Zie ook het antwoord op vraag 4.

In de brief van 1 juli 2014 zijn ook andere maatregelen aangekondigd die bijdragen aan snelle, zekere en maatschappelijk verantwoorde inning. Een voorbeeld is om de dossiers vordering gijzeling te voorzien van een betere motivering. In het tweede kwartaal van 2015 zal ik de Tweede Kamer nader informeren over de ontwikkelingen ter uitvoering van deze brief.

Vraag 4 
Wat is de stand van zaken van de pilot Schrijnende gevallen bij het CJIB? Hoeveel mensen kunnen daar nu al gebruik van maken? Welke criteria worden door het CJIB gehanteerd om personen met een (ernstige) schuldenproblematiek tegemoet te komen?

Antwoord 4 

Uit de pilot Schrijnende gevallen kwam de noodzaak naar voren een voorziening te treffen om op beperkte schaal termijnbetalingen mogelijk te maken. Dit om evident onredelijke situaties zoveel mogelijk te voorkomen. Inmiddels is binnen het CJIB een voorziening ingericht, waarmee wordt geborgd dat maatwerk kan worden toegepast in zaken waarin sprake is van (ernstige) schuldenproblematiek met evident onredelijke situaties tot gevolg. Het doel is om snel en effectief een passende oplossing te vinden middels een persoonsgerichte aanpak, die kan bestaan uit een regeling voor gespreide betaling.

Het CJIB oordeelt aan de hand van een aantal indicaties – in samenhang met het totaalbeeld – of sprake is van een evident onredelijke situatie. In beginsel geven de volgende, cumulatief geldende, persoonsgebonden omstandigheden daarvoor een indicatie:

 1. Er moet sprake zijn van (ernstige) schuldenproblematiek, en;
 2. De problematiek is bij voorkeur gemeld of bekend bij een gemeente, bewindvoerder beschermingsbewind of andere (professionele) instelling of actor die in het kader van de schuldenproblematiek activiteiten ontplooit, en;
 3. Betrokkene heeft een aantoonbaar (zeer) laag besteedbaar inkomen, en;
 4. In beginsel is het openstaande bedrag minimaal € 900,00.

Daarnaast geldt een aantal voorwaarden om een succesvolle afronding van de afspraken te bevorderen:

 1. Er moet sprake zijn van een redelijk betalingsvoorstel dat leidt tot zo snel mogelijke en volledige betaling van de openstaande vordering;
 2. In een periode van een jaar voorafgaand aan de regeling heeft betrokkene niet eerder een regeling gehad die is afgebroken wegens aan hem verwijtbare omstandigheden;
 3. Betrokkene werkt mee aan het voorkomen van verdere problematiek (bijv. kenteken(s) van naam of voorkomen van nieuwe schulden);
 4. Bij voorkeur wordt de aanvraag gedaan door de instantie die in het kader van schuldenproblematiek activiteiten voor betrokkene ontplooit.

Bovenstaande staat vermeld op de website van het CJIB.
Op dit moment wordt aan de hand van de binnengekomen verzoeken onderzocht hoeveel mensen aan de criteria en voorwaarden voldoen.

Meer informatie:

 Uitzending: Rijdende Rechter heeft het gehad met CJIB 
– Achtergrondinfo CJIB-vorderingen

born : schuldinfo

Incassobureau Juristu krachtig en snel in geheel Europa!

Vrije handelsverkeer in geheel Europa dat is wel zo fijn! U kunt uw producten of diensten van uit elk land en naar elk land in Europa leveren. Ook betalen kan tegenwoordig snel door middel van internetbankieren. Uw klant moet dan wel de handeling doen en het geld daadwerkelijk naar u overmaken. Indien u bijvoorbeeld aan een klant in Frankrijk een levering heeft gedaan en u heeft van deze factuur nog geen betaling ontvangen, dan is het tijd om incassobureau Juristu in te huren. Wij halen de zorgen voor u weg en we gaan direct over tot actie.

incasso juristen

Incassobureau Juristu in Frankrijk

Juristu Frankrijk zit door heel Frankrijk. Heeft u een incasso in Frankrijk dan kunt u deze gewoon indienen via de Nederlandse website onder de knop Nu-Incasseren . Deze incasso spelen we dan direct door naar onze Franse collega’s en zullen daadwerkelijk direct over gaan tot actie. In Frankrijk werkt het incassotraject dan wel anders dan bijvoorbeeld  in Nederland. In Frankrijk is onze 10 dagen aanpak ook een groot succes. Na 10 dagen kunnen wij uw vordering tot € 10.000,- direct aan de deurwaarder (Huissier) geven. Die maakt een soort van dagvaarding en dient deze in bij de Rechtbank. Direct daarna kan de deurwaarder al beslagen leggen. Het traject tot € 10.000,- is een snel traject en ook een succesvol traject. daarboven proberen wij uiteraard ook eerst minnelijk te incasseren. Lukt dit niet dan geven we de vordering aan onze advocaat.  In Nederland starten wij ook altijd eerst minnelijk.

Incasseren binnen 10 dagen, zo niet dan dagvaarden!

Incassobureau Juristu heeft een strakke incasso aanpak. Incassobureau Juristu heeft een overtuiging. Een opdrachtgever geeft een incasso niet zo maar uit handen van incassobureau Juristu. Daar is al het nodige aan vooraf gegaan. Onze opdrachtgevers hebben dan al veel gedaan. Mailen, bellen, schrijven, whatsappen en vaak tot bezoek aan toe. Maar nog steeds geen betaling van de debiteur. De 10 dagen van incassobureau Juristu zijn dan eigenlijk nog te redelijk. Zodra wij een incasso opdracht ontvangen sturen wij de volgende stukken naar de debiteur c.q. wanbetaler:

 1. de ingebrekestelling per mail en post;
 2. de aanmaning per mail en post;
 3. een sms; incassobureau Juristu heeft een vordering op u;
 4. één van de juristen van incassobureau Juristu gaat bellen met de debiteur;
 5. bovenstaand zal door incassobureau Juristu 3-4 keer in de herhaling gaan.

Dagvaarding produceren door incassobureau van Juristu

Eén van de incasso juristen van incassobureau Juristu maakt een concept dagvaarding met producties (bewijzen) . De dagvaarding is voor de rechter van de rechtbank. De rechter gaat deze dagvaarding lezen. Na het lezen geeft de rechter een vonnis. Essentieel is een sluitende dagvaarding. De dagvaarding is in weze het verhaal van wat er tussen de opdrachtgever en debiteur is overeengekomen. Indien wij dit zo duidelijk mogelijk in kaar brengen, dan zal de rechter altijd positief voor u oordelen. Dan komt er dus een vonnis in uw voordeel. Een zogenaamde beschikking. Met de beschikking kan de deurwaarder beslag leggen. Uiteraard regelen wij dit hele traject voor u.

Incasso indienen?

Wij starten elke incasso eerst minnelijk op no cure no pay!

Nu-Incasseren

 

Incassobureau krijgt al snel klachten van debiteuren die hun facturen niet betalen!

Het is tegenwoordig vrij eenvoudig om een bedrijf een slechte review te geven. Vooral als je debiteur van een incassobureau bent en je bent het niet eens met de openstaande schuld. Veelal komen er daardoor onterechte reviews op diverse forums. Het is immers mogelijk om zonder enige onderbouwing negatief over bijvoorbeeld een incassobureau te schrijven. Veelal zijn debiteuren ten einde raad en schoppen ze om zich heen. Vervelend voor medewerkers en opdrachtgevers van een incassobureau, maar die kunnen hier goed mee om gaan. Het is immers het dagelijkse werk.

Opdrachtgevers die openstaande facturen uit handen geven van een incassobureau, laatste redmiddel!

Veel opdrachtgevers zijn al maanden zo niet jaren bezig om hun geld te krijgen van de debiteur. Men is dan brieven aan het schrijven, bellen, whatsappen en zelfs tot huisbezoek aan toe. Ondanks dat komt er veelal geen geld. De stap die de opdrachtgever dan zet is dan immers hun laatste redmiddel. De kosten van de opdrachtgever gaan ook gewoon door en de lonen en facturen moeten ook betaald worden door de opdrachtgever. De spanning en zorgen zijn dan al flink opgelopen. Er is niet vervelender dan klanten die niet betalen. Een incassobureau kan de facturen sneller voor u innen. Zo niet minnelijk dan gerechtelijk.

Schreeuwende debiteur

Debiteuren zijn veelal niet bereikbaar en worden daardoor uit handen gegeven van een incassobureau.

Zodra wij een opdracht krijgen tot incasso, sturen wij de in gebreke brief en bellen wij de debiteur op. Gelukkig zijn er veel goede debiteuren die dan een regeling treffen of alsnog hun vordering direct betalen. Men weet dan ook dat de incassokosten betaald moeten worden. Ondernemers onder elkaar zijn  niet verplicht aanmaningen te versturen. De 31e dag zijn de incassokosten opeisbaar. Veel ondernemers komen dan in verweer en willen de incassokosten niet betalen. Indien een ondernemer de incassokosten niet gaat betalen kunnen wij als incassobureau de incassokosten gerechtelijk afdwingen. Alle bijkomende kosten gaan we dan ook verhalen op de debiteur.

ontspannen

De opdrachtgever is van de stress af en wij als incassobureau Juristu nemen alle zorgen over.

Zodra u de incasso opdracht uit handen heeft gegeven van incassobureau Juristu kunt u achterover leunen. Wij starten altijd eerst minnelijk en zullen de debiteur gaan aanmanen, zowel digitaal, schriftelijk en telefonisch. U als debiteur zal op de hoogte worden gehouden over de verdere gang van zaken. De incassoprocedure is ook druk op bouwen wat dan weer druk geeft bij de debiteur. Veelal gaat een debiteur om zich heen slaan en is het incassobureau aan de beurt. Bij ons zijn we daaraan gewend. In sommige gevallen komt het voor dat wij de gerechtelijke procedure al na 1 dag starten in plaats van na 10 dagen. De debiteur heeft dan immers aangegeven niet te gaan betalen. Dan heeft het ook geen enkel zin meer om minnelijk te blijven proberen.

rechter

De rechtbank zal een vonnis vellen en de deurwaarder kan dan beslagen leggen op inkomsten en bezittingen

Een opdrachtgever kan veelal niets anders dan doorpakken en gaan voor een gerechtelijke procedure. Zodra er een veroordeling is kan de deurwaarder beslagen leggen op bankrekeningen, loon, bezittingen en alles wat van de debiteur is. De deurwaarder heeft dan alle macht en zal net zolang achter de debiteur aan gaan totdat de gelden binnen zijn. De deurwaarder kan ook een regeling afdwingen bij de debiteur.

Dien uw incasso nu in:

Nu-Incasseren

 

 

 

Een incassobureau zoals Juristu, een unieke service, snel direct en no cure no pay!

Meer dan 10 dagen minnelijke incasso heeft geen zin!

We hebben dan duidelijk te maken met een onwillige debiteur die gewoonweg niet minnelijk wil betalen. Een incassobureau kan dan wel blijven aanmanen, maar indien de debiteur gewoonweg niet betaald dan komen we geen stap verder. De debiteur is dan al vele malen gemaand en is dan duidelijk op de hoogte van alle bijkomende kosten die er bij gaan komen voor de debiteur. Een gerechtelijke procedure neemt immers hoge kosten met zich mee. Dagvaarden is dan de enige optie.

DE GERECHTELIJKE INCASSO

Zodra de 10 dagen minnelijke incasso termijn is verlopen gaan wij in overleg met de opdrachtgever. De opdrachtgever betaald een voorschot voor de procedure kosten die voor het incassobureau, deurwaarder en rechtbank gemaakt moeten worden. Al deze kosten gaan we zien te verhalen op de debiteur. De opdrachtgever dient alle juiste stukken, het dossier, aan te leveren, zodat de juristen van incassobureau Juristu er een dagvaarding met producties (bewijzen) van maken. Hier een overzicht van de volgorde van een gerechtelijke procedure:

 1. de opdrachtgever reikt alle stukken betreft de vordering aan;
 2. de dagvaarding maken door juristen van incassobureau Juristu;
 3. te betalen voorschot aan deurwaarder voor griffierecht en betekening Kosten griffierecht en deurwaarder
 4. de dagvaarding betekenen door de deurwaarder bij de gedaagde;
 5. binnen 2 weken naar betekening moet de gedaagde voorkomen;
 6. indien de gedaagde niet komt opdagen, dan komt er een verstekvonnis, alles wordt toegewezen aan eiser;
 7. de gedaagde verweert zich;
 8. Juristu weerlegt het verweer van de gedaagde;
 9. indien een en ander niet geheel duidelijk is voor de rechter, dan komt er een comparitie Uitleg comparitie ;
 10. daarna komt een vonnis;
 11. de deurwaarder betekent dit vonnis weer bij de gedaagde;
 12. bij niet betalen kan de deurwaarder beslagen leggen op bezittingen en inkomsten van de gedaagde;
 13. een vonnis is 20 jaar geldig;
 14. bij geen verhaal kunt u het bijvoorbeeld om de 5 jaar weer proberen;
 15. een vonnis van € 5.000,- kan met rente na bijvoorbeeld 8 jaar al oplopen tot € 5.562,- aan rente, maakt de vordering € 10.562,- plus kosten!

Uw factuur 50 dagen oud? tijd voor een incassobureau!

Vandaag Koningsdag, de Koning 50 jaar. Frappant detail is dat veel facturen gemiddeld meer dan 50 dagen openstaan. Dat is te lang! Wij als incassobureau Juristu hebben een onderzoek gedaan onder onze klanten, hier uit blijkt dit getal. Vaak laat men het vooral toe, indien bedrijven blijven bestellen. Het is dan een “goeie”klant die regelmatig afneemt. Goed voor de omzet, alleen tast het op deze manier wel uw liquiditeit aan. U moet ook als bedrijf de salarissen en rekeningen op tijd betalen.

Gevaar voor wanbetaling ligt op de loer

Veelal maken bedrijven dit zelf op den duur mee, dat een “goede”klant in een keer niet meer betaald. De rekeningen zijn in een keer op gelopen tot € 10.000,- ! Veelal is er dan geen contact meer en staan de facturen meer dan 50 dagen open. Indien men niet scherp op de betalingstermijn blijft letten, kan dit uiteraard ook gebeuren, maar dan stopt u wel met leveren en hadden de openstaande facturen niet opgelopen tot € 10.000,-.

Van bedrijf tot bedrijf is de wettelijke betalingstermijn 30 dagen

Bedrijven onder elkaar zijn zelfs niet verplicht een aanmaning te versturen. Veelal doet men dit toch, niet één keer maar vaak vier keer. In een vorige blog schrijven wij hier ook over, dat dit niet verplicht is. Zie hier: Blog aanmaningen niet verplicht!

WIK brief alleen verplicht voor particulieren, NIET voor bedrijven!

WIK brief is niet verplicht voor bedrijven. De WIK Wettelijke Incasso Kosten brief moet u verplicht sturen naar een particulier. De particulier ontvangt deze brief met de vermelding, dat ze nog maximaal 14 dagen de tijd krijgen om alsnog zonder incassokosten te betalen. doen ze dat niet dan is de particulier weetelijk de incassokosten verschuldigd. U kunt de WIK brief alhier gratis downloadenWIK brief download

WIK brief is niet verplicht naar bedrijven toe.

Een bedrijf is wettelijk verplicht binnen 30 dagen te betalen, indien u geen betalingsafspraken heeft gemaakt. Op de 31e dag is een bedrijf incassokosten verplicht te betalen. Indien u het bedrijf nog een kans wil geven om zonder incassokosten te betalen, dan kunt u geheel onverplicht de WIK brief voor bedrijven toemailen en of sturen. Het bedrijf krijgt dan van u alsnog 14 dagen de kans om zonder enige bijkomende kosten aan u te betalen. Deze WIK brief voor bedrijven kunt u  alhier gratis downloaden: WIK brief download

DAGVAARDEN ZIN OF ONZIN?

Dagvaarden heeft niet altijd zin, wel als u een sluitend dossier heeft en de debiteur duidelijk verhaal biedt. Oftewel bezittingen en of inkomsten heeft. Ook is het belangrijk om te kijken of de debiteur verhaal biedt, indien deze reeds failliet is of een zwerver is die op straat leeft, dan is het onzinnig om deze te dagvaarden. De kosten die u dan heeft gemaakt moet u dan ook nog zien terug te vangen. Dat zal niet makkelijk zijn. Uitzonderingen zijn er uiteraard altijd. Heeft u een huurder die achter is met de huur, dan moet u wel dagvaarden. Een huurder die namelijk niet betaald, daar moet u van af. U kunt het pand immers aan iemand anders verhuren en dan brengt het pand wel de huur op. De dagvaarding moet dan luiden: opeisen van de achterstallige en lopende huur, ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming. Dat zijn de eisen die wij dan voor onze cliënten gaan stellen.

Incassobureau

INDIEN U A ZEGT, MOET U OOK B ZEGGEN BIJ INCASSO!

U heeft de vordering aan een incassobureau uit handen gegeven. Het incassobureau zal er alles aan doen om de vordering minnelijk te incasseren. Snel de incassokosten verdienen. Bij incassobureau Juristu betaald ca. 85% via de minnelijke weg. Dat is een zeer hoog percentage. De kracht van incassobureau Juristu zit in de juridische druk die wij steeds meer opvoeren in de 10 lopende minnelijke incassodagen. Wij dreigen vanaf dag één met juridische stappen. Mocht de debiteur alsnog niet betalen, dan overleggen wij met de opdrachtgever om dan ook daadwerkelijk te gaan dagvaarden. Indien u dit niet doet, dan weet u zeker dat u uw geld nimmer zal vangen. De debiteur merkt dan dat u bent afgehaakt en niet een gerechtelijke incassoprocedure gaat starten. Dat maakt de gehele incassozaak zeer zwak. Zodra u een vordering uit handen heeft gegeven en de debiteur betaald de vordering niet per minnelijke incasso, dan zit er maar één ding op een dat is een gerechtelijke incasso procedure starten. De juristen van Juristu kunnen deze dagvaarding zeer snel professioneel voor u maken. Binnen twee weken moet de debiteur voorkomen bij rechtbank. De debiteur kan zich dan verweren. Indien uw dossier juist is, dan maakt de debiteur geen enkele kans. Indien de debiteur liegt, dan staan daar hoge straffen op. Op meineed staan hoge straffen, tot zes jaar in de gevangenis!, dus dat laten de debiteuren wel! Meineed straffen

Incasso indienen?

Start nu minnelijk: Nu-Incasseren

Incassobureau Juristu keurt filmen en privé lastig vallen af, daar is de rechtbank voor!

Een incassobureau uit Flevoland denkt een nieuwe manier van incasseren te hebben bedacht, het filmen en achtervolgen van wanbetalers. Incassobureau Juristu ziet er helemaal niets in. Wij noemen dit spam-incassobureau’s. Ze mailen, bellen, whatsappen, facebooken, twitteren, linkedinnen er wat op af, maar naar de rechtbank gaan ze niet. Een beetje wanbetaler lacht er om en gaat verder met zijn leven.  Dit werkt averechts en is een inbreuk op de privacy. Vele media doken op dit verhaal:

Volkskrant Voor straf met film op youtube!

Telegraaf  Stelling: inbreuk op privacy!

De Stentor  Ernstige bedreigingen voor incassobureau Flevoland!

De nieuwe Eef Hoos?

In een ver verleden was er Eef Hoos met incassobureau Toetanchamon, binnen zonder kloppen, dit soort incassopraktijken zijn geen incassobureau’s, maar knokploegen die illegaal mensen onder druk zetten. Er komt geen enkele jurist aan te pas, het is puur onder druk zetten van mensen om ze maar te laten betalen. Dit kan niet en werd ook bestraft. Tevens moet men zich afvragen of je als opdrachtgever je in die hoek wil begeven, mensen die zich hier voor lenen, kunnen zich ook tegen de opdrachtgever keren.

Het minnelijke incassotraject moet kort en krachtig zijn!

Indien een debiteur na de vele aanmaningen van de opdrachtgever en dan nog eens de 10 dagen minnelijke incasso nog steeds niet betaald of een regeling treft. Dan is de enige weg de gerechtelijke weg. Dagvaarden. Incassobureau Juristu maakt een dagvaarding op maat en dient deze via de deurwaarder in bij de rechtbank. De deurwaarder zal de dagvaarding betekenen, zodat de debiteur weet dat hij moet voorkomen bij de rechtbank. Dan kan hij zich verweren en wij kunnen onze opdrachtgever verdedigen. De rechter spreekt een vonnis uit en met dat vonnis gaat de deurwaarder weer op pad om bij niet betalen beslagen te leggen op de inkomsten en of bezittingen van de debiteur. Geld gevangen, dossier gesloten.

huisuitzetting deurwaarder en politie

De enige weg is de 10 dagen aanpak, geen betaling ontvangen? Dagvaarden!

incassoteam

 

Incassobureau Juristu heeft een strakke incasso aanpak. Incassobureau Juristu heeft een overtuiging. Een opdrachtgever geeft een incasso niet zo maar uit handen van incassobureau Juristu. Daar is al het nodige aan vooraf gegaan. Onze opdrachtgevers hebben dan al veel gedaan. Mailen, bellen, schrijven, whatsappen en vaak tot bezoek aan toe. Maar nog steeds geen betaling van de debiteur. De 10 dagen van incassobureau Juristu zijn dan eigenlijk nog te redelijk. Zodra wij een incasso opdracht ontvangen sturen wij de volgende stukken naar de debiteur c.q. wanbetaler:

 1. de ingebrekestelling per mail en post;
 2. de aanmaning per mail en post;
 3. een sms; incassobureau Juristu heeft een vordering op u;
 4. één van de juristen van incassobureau Juristu gaat bellen met de debiteur;
 5. bovenstaand zal door incassobureau Juristu 3-4 keer in de herhaling gaan.

De minnelijke incasso bij incassobureau Juristu is maximaal 10 dagen

We zijn een streng incassobureau. 10 dagen is 10 dagen. Waarom? Omdat langer wachten geen zin heeft. Statistieken geven aan, zodra een debiteur  een incassobureau aan de deur krijgt, binnen 48 uur beslist te betalen of niet. Des te meer tijd hier over heen gaat, des te groter de kans dat er helemaal niet meer betaald wordt. De debiteur denkt en merkt dan, dat er uiteindelijk niets aan de hand is. Daarom is het essentieel om ook daadwerkelijk de debiteur na 10 dagen  te gaan dagvaarden. Dan weet de debiteur dat het menens is.  Kiest u er voor om het langer te rekken, dan is de kans op incasseren slechts 10%! Bij dagvaarden krijgt u voor 100% een vonnis.

De gerechtelijke incasso starten door incassobureau Juristu

Na 10 dagen hebben wij de debiteur al de nodige mails, brieven gezonden en diverse telefonische gesprekken gehad. Deze brieven verwijzen naar de juridische stappen die wij als incassobureau Juristu gaan ondernemen tegen de debiteur. Alle procedurekosten gaan we zien te verhalen op de debiteur. Hiervan is de debiteur dan ook vele malen van op de hoogte gesteld. tot het laatste moment krijgt de debiteur om alsnog zonder procedure via de rechtbank te betalen. Wat hebben wij nodig voor een succesvolle dagvaarding?:

 1. een compleet dossier;
 2. opdracht, contract c.q. bevestiging;
 3. factuur, facturen;
 4. aanmaningen per mail, post en of whatsapp;
 5. alle gesprekken;
 6. alle communicatie die er tussen partijen is geweest;
 7. getuigenverklaringen.

Dagvaarding produceren door incassobureau van Juristu

Eén van de incasso juristen van incassobureau Juristu maakt een concept dagvaarding met producties (bewijzen) . De dagvaarding is voor de rechter van de rechtbank. De rechter gaat deze dagvaarding lezen. Na het lezen geeft de rechter een vonnis. Essentieel is een sluitende dagvaarding. De dagvaarding is in weze het verhaal van wat er tussen de opdrachtgever en debiteur is overeengekomen. Indien wij dit zo duidelijk mogelijk in kaar brengen, dan zal de rechter altijd positief voor u oordelen. Dan komt er dus een vonnis in uw voordeel. Een zogenaamde beschikking. Met de beschikking kan de deurwaarder beslag leggen. Uiteraard regelen wij dit hele traject voor u.

Incasso indienen?

Wij starten elke incasso eerst minnelijk op no cure no pay!

Nu-Incasseren

Incassobureau kan direct overgaan tot dagvaarden, de deurwaarder zal deze dagvaarding betekenen

Er zijn door onder andere de media en verhalen op internet veel misverstanden wat een incassobureau nu wel of niet kan doen. Om kort te gaan een incassobureau kan iedereen gewoon dagvaarden. Alleen de dagvaarding zal door een deurwaarder worden betekend. Een deurwaarder is immers de enige persoon die een dagvaarding kan laten betekenen, dit is een ambtshandeling. Een incassobureau krijgt in eerste instantie de opdracht om een vordering te incasseren bij een debiteur. De opdrachtgever geeft het incassobureau het dossier waar uit de vordering blijkt. Het incassobureau Juristu start dan in eerste instantie de minnelijke incasso. De debiteur krijgt dan de kans om minnelijk te betalen. Op het moment dat incassobureau Juristu de vordering in handen heeft, zal de debiteur incassokosten moeten betalen. Voor bedrijven onderling is de wettelijke regel als volgt, na de 31e dag zijn bedrijven wettelijk verplicht incassokosten te betalen. Bedrijven hoeven zelfs geen aanmaningen te versturen daarvoor.

deurwaarder brengt dagvaarding uit

Debiteur geeft op de 1e dag van de minnelijke incassoprocedure al aan niet te gaan betalen, wat nu?

Incassobureau Juristu zal dan direct overleggen met de opdrachtgever om de 10 dagen incasso te staken en direct over te gaan tot dagvaarden. We kunnen onze kop wel in het zand steken, maar indien de debiteur direct aangeeft niet te gaan betalen is dagvaarden de enige weg naar het incasseren van uw vordering. Incassobureau Juristu is een juristen kantoor en heeft gespecialiseerde incasso juristen in dienst. Wij als incassobureau Juristu weten exact hoe een dagvaarding in elkaar gezet moet worden. Een perfecte dagvaarding is maatwerk, in de dagvaarding staat omschreven wat er tussen partijen is overeengekomen en is afgesproken. De debiteur komt deze afspraken niet na. Incassobureau Juristu zal de dagvaarding onderbouwen met producties, de opdrachtgever zal ons alle producties moeten aanreiken. Producties zijn de bewijzen zoals opdrachtbevestiging, facturen en alles wat is afgesproken tussen partijen. Daarmee zetten de juristen van incassobureau Juristu de dagvaarding in elkaar.

vonnis

Hoe ziet een perfecte dagvaarding er uit?

Een perfecte dagvaarding zal er zorg voor dragen dat de rechtbank direct tot vonnis overgaat. De dagvaarding is dan zeer secuur en juist omschreven met de daarbij aangeleverde bewijzen, de zogenaamde producties. De producties zijn de leidraad van elke dagvaarding. Goeie producties zijn onder andere:

 1. opdracht tot dienstverlening, overeenkomsten, bevestiging, deze kan per mail en of post zijn gegaan;
 2. facturen, betalingen, kwitanties;
 3. mails, brieven met toezeggingen tot betaling.

Uiteraard alle stukken die te maken hebben met de vordering zijn bewijzen dat de debiteur gewoon moet betalen. Wij van incassobureau juristu stellen een compleet dossier samen zodat wij een positief vonnis krijgen van uw vordering.

Onderschat een incassobureau dus nooit, voordat u het weet staat de deurwaarder aan uw deur met een dagvaarding!

Die nu uw incasso alhier in:

Nu-Incasseren

 

Incassobureau inschakelen is de snelste en voordeligste manier om uw geld te incasseren

Andere ogen dwingen. In 85% van de incassozaken incasseren wij als incassobureau Juristu binnen 10 dagen uw openstaande facturen. Hoe zou dit komen? Veelal rekken bedrijven hun openstaande facturen, wegens gebrek aan eigen liquiditeit. Het cashflow probleem schuift zich dan door naar uw bedrijf. Hier moet u scherp op zijn en niet te lang wachten met het uit handen geven van uw incasso zaken. Een incassobureau als Juristu schrijft de debiteur namelijk geheel anders aan dan u zelf doet. De debiteur weet nu dat het de verkeerde kant op gaat. Een slimmere debiteur zal na een aanmaning van incassobureau Juristu direct tot betaling overgaan. De enige kosten die de debiteur dan heeft gehad zijn de incassokosten. Goedkoop geld! Indien een bedrijf immers geen geld kan leven van een bank, dan is de facturen lening de eenvoudigste en goedkoopste lening die er is!

Schreeuwen en kwaad worden helpt niet, juridische aanpak zorgt voor een incasso score van 85% van uw openstaande facturen!

Zodra wij als incassobureau Juristu nieuwe incassozaken binnenkrijgen zijn veelal mensen kwaad, dat dit hun overkomt en hebben ze regelmatig al ruzie gemaakt met de debiteur. Schreeuwen en kwaad worden heeft geen enkele zin. De debiteur lacht u uit en zal u niet gaan betalen. In 85% van de incassozaken incasseren wij uw openstaande facturen door onze juridische aanpak. Wij stellen de debiteur als eerste in gebreke en verhalen de incassokosten direct op de debiteur. Een bedrijf is immers op de 31e dag incassokosten verschuldigd. Een nieuwe incasso zaak kunnen we dus eenvoudig doen op no cure no pay. De debiteur gaat binnen 10 dagen betalen door de steeds dwingender brieven en de debiteur wil meestal niet naar de rechtbank, want dan gaan we ook de procedurekosten op de debiteur zien te verhalen. Al met al een dure procedure.

ontspannen

ontspannen

U uw geld in 10 dagen, wij de incassokosten, een zakelijke deal!

Wij van incassobureau Juristu halen een steeds hogere score indien het om minnelijke incasso gaat. Wij zitten nu al tegen de 90% aan, de cijfers over het afgelopen jaar geven 85% aan. Een zeer hoge score. Dit komt vooral door onze aanpak. Wij zijn immers niet zo maar een incassobureau, wij zijn incasso juristen. Elke debiteur krijgt te maken met één van onze incasso juristen, indien deze niet over gaat tot betalen. Wij bellen namelijk in de 10 dagen minnelijke incasso zo nodig 3-4 keer naar de debiteur. Wij wijzen de debiteur dan op de gevolgen van gerechtelijke incasso. Dat is namelijk wat na de minnelijke incasso direct door ons zal worden op gestart. Veelal kiezen debiteuren dan eieren voor hun geld en betalen ze dan binnen de 10 dagen.

Heeft u openstaande facturen van 30 dagen oud? Wacht het niet af, dien ze direct in bij incassobureau Juristu!

Alhier enkele incasso zaken indienen:

Nu-Incasseren

Alhier meerdere incassozaken tegelijk indienen:

Meerdere vorderingen tegelijk indienen

 

 

 

Incassobureau en deurwaarder zijn twee onafhankelijke partijen.

Er is nogal wat te doen over grote incassobureau’s die mede eigenaar zijn van grote deurwaarderskantoren. Niet een goed idee. Een deurwaarder is immers een persoon die een eed heeft afgelegd, net als een notaris. Een deurwaarder moet ten alle tijden de belangen afwegen van zowel schuldeiser als schuldenaar. Het mag niet zo zijn dat een gescheiden vrouw in de bijstand die bijvoorbeeld nog een restschuld heeft van een  hypotheek, beslag op beslag krijgt zonder dat er rekening gehouden wordt met de wettelijke regels, omdat het incassobureau de druk kan opvoeren.

Grote incassobureau’s die deelnemen in een deurwaarderskantoor hebben te veel invloed

Een groot incassobureau als Intrum, Atradius en bijvoorbeeld Das hebben alle drie deelnames in deurwaarderskantoren en of zelfs geheel overgenomen. Deurwaardersbelangen.nu wil daar wat aan doen, er zijn zelfs kamervragen over. En dat is juist. Een incassobureau heeft eer uiteraard belang bij dat een schuldenaar gaat betalen. De voorkeur gaat altijd uit voor minnelijke incasso. Een goed incassobureau geeft ook aan de de schuldenaar door, dat het verstandiger is om minnelijke te betalen, dit ter voorkoming van hoge procedure en deurwaarderskosten.

Concurrentievervalsing door grote incasso concerns

Tevens maken grote incasso concerns met deelname of die eigenaar zijn van deurwaarderskantoren het geheel niets uit, of de schuldenaar minnelijk of gerechtelijk zal betalen. De incasso gaat sowieso gelijk door naar de deurwaarder in eigen beheer. De schuldeiser krijgt dan ook gelijk hogere voorschotten te betalen, terwijl dat bij ene strakke minnelijke incasso geheel niet nodig zou zijn.

De deurwaarder ziet op zijn loonstrook de naam van het concern staan

“uit wiens hand men Eet wiens woord men spreekt”

Is een oud spreekwoord wat hier geheel op gaat. De deurwaarder ontvangt immers zijn salaris van het concern en zal daarom meer aan de kant van de schuldeiser staan en totaal geen rekening houden met de schuldenaar. Het heeft immers geen zin om de schuldeiser op hoge kosten te jagen, indien de schuldenaar totaal geen verhaal zal bieden. Voor het concern dus duidelijk wel. Het is zelfs zo opvallen dat organisaties die dit soort zaken in de gaten houden er wat aan willen doen.

Zie hier het stuk van de NOS

 

‘Minister moet ingrijpen in deurwaardersconflict’

 

Blok moet ingrijpen in deurwaardersconflict

Minister Blok moet ingrijpen in het conflict over de onafhankelijkheid van deurwaarders. Dat zegt Deurwaardersbelangen.nu, de vertegenwoordiger van bijna een derde van de deurwaarderskantoren.

Volgens de vereniging worden mensen met schulden onvoldoende beschermd tegen deurwaarders, die deels eigendom zijn van een incassobureau.

De vertegenwoordiger verwijt de Koninklijke Beroepsgroep voor Gerechtsdeurwaarders (KBvG) dat die weigert op te treden tegen deurwaarders die te nauwe banden hebben met incassobureaus.

Evenwicht tussen belangen schuldeiser en schuldenaar

Incassobureaus hebben niet de bevoegdheid om beslag te leggen op bankrekeningen, salarissen of woningen, en daarom is het voor hen interessant om mede-eigenaar te zijn van een deurwaarderskantoor, omdat zij dit wel mogen doen.

Deurwaarders moeten bij beslaglegging onafhankelijk opereren en een evenwicht zoeken tussen de belangen van de schuldeiser en de schuldenaar. Maar Deurwaardersbelangen.nu zegt dat door de verwevenheid deurwaarders te veel in het belang van de schuldeiser handelen.

De verwevenheid komt volgens Deurwaardersbelangen.nu doordat de KBvG haar eigen regels niet naleeft. Volgens die regels mag een deurwaarderskantoor waarvan een incassobureau aandeelhouder is, van dat incassobureau geen opdrachten aannemen.

Eigen regels naleven

In antwoord op Kamervragen van de SP benadrukte Minister Blok kort geleden nog dat de KBvG erop moet toezien dat de eigen onafhankelijkheidsregels nageleefd worden. Als er regels overtreden worden, moet de KBvG een klacht tegen de deurwaarder indienen bij de tuchtrechter. KBvG-voorzitter Wilbert van de Donk zegt tegen de NOS ‘de verantwoordelijkheid te voelen’, maar weet nog niet wanneer dat leidt tot tuchtklachten.

Deurwaarders.nu wil er niet op wachten en vraagt Blok handhaving van de onafhankelijkheidsverordening af te dwingen. Dat kan hij doen door een Algemene Maatregel van Bestuur af te kondigen. De minister bestudeert het verzoek.

Bron: NOS

Huurachterstand? Direct ter incasso geven aan incassobureau Juristu!

U heeft een pand in de verhuur, dan is het belangrijk dat de huurder u elke maand de huur overmaakt. Zodra de huur niet op de 1e dag van de maand bij u binnen is, dan kunt u bij een particulier direct de WIK brief sturen. De WK brief is wettelijk verplicht bij particulieren. Bij bedrijven onderling is dit niet verplicht. Om alsnog de sfeer goed te houden kunt u ook een bedrijf één WIK brief sturen. Indien de huurder dan niet binnen 14 dagen zal betalen, dan moet de particuliere huurder incassokosten betalen. Het bedrijf moet de incassokosten al op de 31e dag betalen. De WIK brief kunt u alhier gratis downloaden. WIK brief dowloaden

Meer dan 2 maanden huurachterstand?

Schakel direct incassobureau Juristu in. De huurder is namelijk niet van goede wil. En kan u veel kopzorgen bezorgen. Een huurder die niet meer gaat betalen, kan dan nog maanden lang in uw pand zitten, zonder dat de huurder u enige huur gaat betalen. In dit soort huur gevallen starten wij direct de incasso procedure. Wij als incassobureau doen wat nodig is om uw huren te incasseren. Wij starten direct de 10 dagen minnelijke incasso procedure. Maar indien wij merken dat de huurder geen huur gaat betalen, dan breken wij zelfs de 10 dagen minnelijke incasso af en starten wij de gerechtelijke huur incassoprocedure.

Een huurder als wanbetaler is een zorgenkind. U ontvangt immers geen huur. Een huurder die gratis in uw pand zit, is als een kraker. Gratis wonen, zo lang mogelijk rekken en u kunt een huurder en niet minnelijk uit zetten. Daarvoor moet u altijd naar de rechtbank.

rechter

Start van gerechtelijke huur incasso procedure via de rechtbank

Incassobureau Juristu start de gerechtelijke huur incasso procedure door een dossier aan te maken. De klant zal alle stukken moeten aanleveren, zoals huurovereenkomst etc. Dan zal één van de juristen van incassobureau Juristu een dagvaarding geheel op maat produceren. Een dagvaarding is een gerechtelijk stuk dat via de deurwaarder betekent zal worden bij de wanbetaler. Dagvaarding uitleg Deze zal bij de rechtbank moeten komen.

Het is daarom heel belangrijk om een goede jurist te hebben die deze dagvaarding goed in elkaar zet. Wanneer dit een standaard dagvaarding is, of niet duidelijk is voor de rechter, dan kan uw vordering ook zomaar afgewezen worden en zit u nog steeds met een huurder in uw pand, zonder huurbetalingen.

vonnis

Een gerechtelijk vonnis is nodig om de huurder er uit te kunnen zetten!

U kunt namelijk niet zelf een huurder er uit zetten. Mooie verhalen zijn er tijdens verjaardagen over zelfstandig huurders uit een pand zetten. Maar de echte praktijk is anders. Zelf huurders er uit zetten en sloten veranderen kan een dure grap worden. Niet doen dus! u moet de gerechtelijke weg volgen, dan heeft u een vonnis en met dat vonnis kunnen wij als incassobureau Juristu de deurwaarder opdracht geven op uw pand te laten ontruimen. Indien de huurder dan nog niet zelf is vertrokken. alle kosten gaan we zien te verhalen op de huurder. In veel gevallen zijn dit soort huurder niet de meest bemiddelde partijen, maar d.m.v. een loonbeslag of beslag op uitkering komt uw geld uiteindelijk toch.

Een niet betalende huurder, daar moet u z.s.m. vanaf!

Wij kunnen de gehele huurincasso procedure voor u verzorgen. Van minnelijke incasso tot ontruiming. Een niet betalende huurder daar moet us z.s.m. vanaf. U ontvangt immers geen huur en u kunt het pand ook niet aan een andere huurder verhuren. Kortom dubbele schade. Wacht niet langer en schakel bij een huurincasso incassobureau Juristu in.

Die alhier uw huurincasso in: Nu-Incasseren

Gaat u een pand verhuren? Maak een goede huurovereenkomst!

Wij van incassobureau Juristu komen de meest vreemde huurovereenkomsten tegen, essentieel bij verhuur is een goede huurovereenkomst. Wij van incassobureau Juristu hebben de huurovereenkomst dan ook gratis alhier te downloaden:

Gratis download perfecte huurovereenkomst

Incassobureau Juristu drukker dan ooit, uit onderzoek blijkt dat 85% van de bedrijven te laat betalen!

Hoogste tijd om incassobureau Juristu in te schakelen. Indien u dat nog niet gedaan heeft! Sinds de bankencrisis is het voor 85% van de bedrijven de normaalste zaak van de wereld om hun facturen te laat te betalen. Oftewel zo lang mogelijk te rekken. Elke euro die een bedrijf namelijk op hun eigen rekening heeft, kan men gebruiken voor andere doeleinden. Hierdoor klopt een bedrijf niet meer bij een bank aan. Tevens is het zo, dat banken nog steeds zeer slecht het mkb bedrijf financieren, dus noodgedwongen kiezen veel bedrijven ook voor deze methode. Indien u hier mee akkoord gaat een uw debiteurenbeheer laat versloffen, dan bent u de pineut en maken bedrijven gebruik van uw geld. U bent eigenlijk één van de vele bankjes van dit bedrijf. Indien een bedrijf circa twintig facturen van € 5.000,- open heeft staan bij diverse andere bedrijven, dan is dat € 100.000,- gratis krediet! Indien u er niets aan doet tenminste!

Incassobureau kan op de 31e dag incassokosten ophalen bij debiteur!

Daarom is incassobureau Juristu groot in incasseren op no cure no pay! Een bedrijf is immers verplicht op de 30e dag te betalen, ook als u als bedrijf niets heeft afgesproken. De staat in de wet. Tevens is een bedrijf verplicht incassokosten te betalen op de 31e dag. U hoeft zelfs geen enkele aanmaning te versturen als bedrijven onderling! Incassobureau Juristu gaat voor u graag aan de gang en gaat uw geld incasseren plus de incassokosten. De incassokosten zijn dan uiteraard voor incassobureau Juristu. Wij hebben hier al eerder een blog over geschreven. Zie hier: 31e dag incassokosten wettelijk verplicht!

Uw liquiditeit is het belangrijkste van uw bedrijf.

Indien u namelijk zelf niet op tijd uw geld van andere bedrijven op uw bankrekening ontvangt. Dan krijgt u zelf ook een incassobureau op uw dak. Het domino effect is zo geboren. Incassobureau Juristu kent bedrijven die een zeer goed omzet hadden en door wanbetalers failliet zijn gegaan. Het is namelijk al zeer eenvoudig in Nederland om een bedrijf failliet te laten verklaren door een bedrijf. Stel u heeft € 100.000,- open staan, maar u moet ook nog twee leveranciers betalen en loonbelasting, zeg cica € 50.000,- totaal. uw leverancier heeft geen geduld en die vraagt uw faillissement aan om druk te zetten. u gaat naar de rechtbank en u kan niet één van de twee debiteuren direct betalen, dan zal de rechtbank uw failliet verklaren! Daar sta je dan, met een winstgevend bedrijf, goede omzet, maar geen liquiditeit! Stel per direct uw debiteuren beheer op orde!

huisuitzetting deurwaarder en politie

Indien u een eenmanszaak of vof heeft, gaat u privé ook failliet, gemeenschap van goederen? Uw vrouw is dan ook failliet!

Dan staat de deurwaarder na diverse betekeningen aan uw deur en zal uw persoonlijke bezittingen worden verkocht, u kan alles kwijt raken. Minderjarige kinderen, beslag op hun spaarrekening. En dat door slechts een leverancier die u te laat of helemaal niet van plan was u te betalen. Voorkomen is uiteraard altijd beter, maar u kunt veel zaken van te voren goed regelen. Nu schetsen we wel een rampscenario, maar wij hebben het zien gebeuren en bij een strak incassobeleid, kunt u dit soort ellende voorkomen. U kunt ook ene goede opdrachtgever hebben die u veel opdrachten geeft, maar slecht of niet betaald. Dan is het ook essentieel om op te passen. Het bedrijf kan ook op omvallen staan en snel nog even een en ander wil verdienen ten koste van uw bedrijf. Veel werk en geen geld! Wij hebben hier al eerder een blog over geschreven. Pas op voor bedrijven die slecht of niet betalen!

 

incassoteam

Incassobureau Juristu kan uw incasso zaken binnen 1 uur op starten!

Incassobureau Juristu is een incassobureau waar u op kunt rekenen. Wij pakken snel door. Onze basis incassoprocedure is vrij eenvoudig. Wij manen de debiteur op vriendelijke maar wel juridische wijze dat ze verplicht zijn de openstaande vordering te betalen. Wij houden standaard 10 dagen minnelijke incasso aan. De 10 minnelijke dagen kan ook 1 dag zijn,indien de debiteur direct aangeeft toch niet te betalen. Dan gaat het dossier direct naar afdeling juridisch, één van de juristen zal u dan benaderen op direct over te gaan op gerechtelijke incasso. Bij grote incasso zaken leggen wij ook regelmatig beslag voor het uitbrengen van de dagvaarding. Dit om te voorkomen, dat wij straks met een lege boedel zitten en u geen geld meer kan incasseren.

Incassobureau

Incassobureau met juristen, de beste methode om uw geld te incasseren!

U zit al tijden op uw geld te wachten en u bent het nu zat?! Meestal zeggen wij: “kom voortaan wat eerder!” Heb geen vertrouwen, controle is beter. Dat is wat wij als incassobureau Juristu voor u kunnen betekenen. U geld incasseren, uw liquiditeit verbeteren. Wij werken met uitstekende incasso juristen en hebben als team enorm veel ervaring in incasso zaken. Zodra u het formulier op de website heeft ingevuld, starten wij de incassoprocedure. U krijgt direct een persoonlijk contact die alles incassozaken voor u gaat behartigen. Indien u een hele grote klant bent, dan komen er uiteraard meerdere contactpersonen op uw dossiers.Uw geld waar u recht op heeft gaan wij voor u incasseren!

Dien uw incasso nu hier in:

Nu-Incasseren

Meerdere incasso’s tegelijk alhier:

Meerdere vorderingen tegelijk, elk bestand!